Nu börjar nog sommaren på riktigt!

Nu börjar nog sommaren på riktigt!

Ett läsår avslutas nu med skolavslutningar runt om i kommunen. För mig som ordförande i barn- och utbildningsnämnden har det blivit ytterligare ett år med samtal med många av dem som tillbringar en stor del av sina dagar i förskolans och skolans värld. Det är alltid lika givande att möta barn, elever, lärare, skolledare och andra professionella i förskolor och skolor. Min enkla slutsats är att det uträttas stordåd i skolan varje dag!

Under året har jag bland annat besökt lågstadieklasser som arbetar med läs- och skrivinlärning. Jag brukar be om just det när jag besöker låg- och mellanstadieskolor. Språket är en nyckel till att förstå också andra ämnen och hur saker och ting hänger ihop. Det är också en fråga vi i barn- och utbildningsnämnden markerat särskilt tydligt i skolplanen. På Villaskolan, Gamlegårdsskolan och Huaröds skola har jag mött nyfikna elever som med stort allvar arbetar med att under professionella lärares ledning succesivt tillägna sig läsandets och skrivandets konst. Det är så positivt att vara med på de här lektionerna och uppleva vad skickliga lärare kan åstadkomma.

Under senhösten tog vi, som är väl känt, emot många ensamkommande flyktingbarn, mest pojkar i tonåren. Det har inneburit att nya förberedelseklasser etablerats på fler skolor än tidigare, också på skolor där det tidigare inte funnits förberedelseklasser som till exempel i Åhus, Degeberga och Fjälkinge. Jag har besökt förberedelseklasser i Rönnowskolan och Degebergaskolan. Det som berättats för mig är att det handlar om studiemotiverade ungdomar som arbetar seriöst med att tillägna sig språket. Jag har emellanåt förundrats över att det fungerat så bra som det faktiskt gjort, att ta emot så många på flykt på så kort tid. Sammantaget handlar det om insatser av många, där ideella krafter spelat en oerhört viktig roll med till exempel lässtöd och fritidsaktiviter. Tillsammans kan vi åstadkomma väldigt mycket och det gör att jag känner mig riktigt stolt som svensk!

Idag firas, som sagt, skolavslutningar och det är nog nu sommaren börjar på riktigt för alla dem som nu går ut på sitt sommarlov. Jag deltar idag i Huaröds skolas avslutning i Huaröds kyrka. Det är trivsamt och stämningsfullt att vara med när eleverna avslutar sitt skolår, med sommarblommor, sommarsånger och musik.

Skolavslutningar ser lite olika ut och man har olika traditioner på skolorna. Ibland har det blivit en mycket märklig debatt om skolavslutningar i kyrkan. Det har aldrig funnits något förbud mot det. För min del, som varit engagerad många år i Regionmuseets arbete med våra kulturarv, har jag dragit slutsatsen att det är viktigt att våra unga lär sig se och förstå hur kyrkans traditioner faktiskt påverkat vårt land i 1000 år. Om vi inte förstår hur kyrkan påverkat vårt samhälle genom till exempel litteratur, konst, musik och arkitektur får vi nog svårt att överhuvudtaget förstå det samhälle vi lever i och varför det ser ut som det gör.

Anders Tell
Ordförande, barn- och utbildningsnämnden