Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Urbaniseringen är en stark global trend i dagens värld. Idag lever runt 50 % av jorden invånare i städer och 2050 beräknas 70 % av vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad den avgörande frågan. De ekonomiska och sociala utmaningarna är tydliga även i Europa. Här behövs också befintlig infrastruktur och konsumtionsmönster ställas om till att bli mer långsiktigt hållbara. Klimatutmaningen är kanske den viktigaste utmaningen som vi står inför.

Vi har som en gemensam uppgift att förmedla kunskaper till våra barn och unga. De är våra bästa klimatambassadörer. I detta avseende spelar utbildningssektorn en central och viktig roll. Skolan bör förmedla kunskaper och verktyg för att förhålla sig till framtidens utmaningar. I grunden handlar detta om att stärka barn och ungdomars handlingskompetens. När staden växer och utvecklas skall både ekologiska och sociala värden utvecklas – helhetssyn och långsiktighet bör vara ledord. Just hållbar utveckling är ett område som lämpar sig väldigt väl att exempelvis arbeta ämnesövergripande med. Det finns många vinster med detta; helhetssyn och gemensam bedömning är bara några exempel. Skolan har också ett mål om entreprenörskap. Eleverna kan rustas med både fakta och färdigheter samtidigt som fler elever kan bli nyfikna på stadens utveckling. Just delaktighet är grunden för ett aktivt medborgarskap – att människor i sina olika roller får möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för att påverka utvecklingen. I läroplaner anges både entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling som övergripande perspektiv. När undervisningen involverar elever i frågor om stadsutveckling, ges möjligheter att nå såväl undervisningsmål som sociala och ekologiska mål.

I vår kommun finns goda möjligheter att genomföra olika former av studiebesök eller på andra sätt i undervisningen väcka intresse för hållbar utveckling. Många skolklasser besöker till exempel Naturum eller använder uteklassrummen i Vattenriket. Hälsoträdgården i Tivoliparken kan också bidra till att öka intresset för odling, hälsa och en hållbar stadsmiljö.

Kristianstad kommun har också som ambition att erbjuda elever att utbilda sig till ”klimatambassadörer”, som kan sprida sina erfarenheter vidare till respektive skola. Ett verktyg för att åstadkomma det blir en speciell app för hållbar utveckling, där goda exempel kan spridas till personal i kommunens skolor.

Barn och ungdomar är vår framtid och våra bästa klimatambassadörer!

Anders Tell (S)         Fredrik Winberg (S)

ordförande BUN          ordförande Klimatberedningen