Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Kristianstad kommun ligger i många avseenden långt fram när det gäller klimatarbetet. Men vi har ett antal utmaningar framför oss, exempelvis gällande hållbara transporter. Kommunens klimatarbete behöver stärkas utåt och vi måste bli bättre på att kommunicera det klimatarbete som de facto framgångsrikt bedrivs. Kristianstad har de senaste åren tappat i miljöranking och här har vi ett arbete att göra.

Mot bakgrund av detta, har klimatberedningen tagit fram en kommunikationsplan för att stärka Kristianstads klimatprofil som en del av varumärket Kristianstad. Denna plan har som syfte at leda till ökad kännedom och förståelse för kommunens och bolagens klimatarbete. Vi lever i en del av Skåne som är unik på många sätt med fantastiska möjligheter såsom grönområden, vackra stränder och goda möjligheter att ta en cykeltur.

-Dessa fantastiska möjligheter måste komma fler till godo!

Ett av Kristianstads kännetecken är just vattnet som spelat och spelar en stor roll i Kristianstads historia.

Delar av vår kommun ligger under havsytenivån i riskzonen för översvämning vid extrema högvatten. Därför är det viktigt att planera för morgondagens klimatförändringar.

2005 utsåg Naturskyddsföreningen Kristianstad till Sveriges bästa klimatkommun och vi utvecklar ständigt vårt klimatarbete. 2015 utsågs Kristianstad till Sveriges bästa kommun på klimatanpassning. Vi måste vara förberedda på de klimatförändringar som kommer, exempelvis genom ett aktivt arbete med skyddsvallar och pumpstationer.

Kommunen skall vara en förebild för de lokala förutsättningarna att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att den kommunala verksamheten vara fri från fossila bränslen år 2020. Kommunen arbetar aktivt med klimatfrågor, men det måste hela tiden finnas en ambition att utvecklas framåt!

Kristianstad kommun har idag många områden som vi arbetar mycket med, exempelvis kommer fjärrvärme till 100% från förnybart bränsle.

Mycket av vårt avfall blir biogas till bussar och andra fordon och Renhållningsbolaget har 100 % fossilfria bränslen i sina fordon.

Kommunen går före genom att satsa på solenergi, vilket ligger i framtiden. Klimatberedningen föreslår ett solmål för Kristianstad för att visa att solen är att satsa på och diskussioner förs kring att Kristianstad även skall ha en solkarta.

Solen och vattnet bör vara synonymt med Kristianstad och detta kan vi använda oss av när vi träffar andra och pratar om vår kommun.

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas – men vi måste exempelvis fortsätta att arbeta med hållbara transporter. Ett hållbart tänk behöver finnas med i alla sammanhang för att vi skall utvecklas tillsammans och hjälpas åt att värna om det fantastiska område som vi lever i.

Barn – och ungdomar tillhör framtiden och de behöver få rätt verktyg för att värna om klimatet i framtiden. De är våra bästa klimatambassadörer.

Fredrik Winberg (S)
ordförande Klimatberedningen