Vi måste satsa på hållbara transporter!

Vi måste satsa på hållbara transporter!

Klimatfrågorna är en global utmaning som måste mötas med både nationellt, regionalt och lokalt ansvarstagande. Transporterna är av en av de viktigaste utmaningarna som vi i Sverige står inför. Riksdagen har satt ett mål om en nationell fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sverige har alla förutsättningar att vara ett av världens mest hållbara länder. Dock behöver utvecklingen gällande transporter skyndas på och fossila bränslen fasas ut i snabbare takt.

Bränslefrågan är viktig i arbetet med omställningen till en fossilfri transportsektor i Sverige, men även energieffektiviseringspotentialen är stor i såväl fordon som i beteendemönster. Fordonen finns, bränslen finns, men rätt lösningar krävs på rätt plats. Som en del i detta bör statliga myndigheter och bolag ta fram planer på att ställa om ifrån fossila bränslen till förnyelsebara alternativ, såsom biogas, HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och el. Denna omställning måste ske betydligt snabbare även i hela landet. Staten bör vara en föregångare och visa vägen för både kommuner och regioner.

Vi har idag många fullgoda alternativ till bensin och diesel som är fossilfria. När det gäller inköp av fordon bör detta ske utifrån bränslets klimatpåverkan. Kristianstad kommun har satt upp ett mål om att verksamheten skall vara fossilbränslefri år 2020. Detta är ett högt uppsatt mål med en tydlig ambition och det är fullt möjligt att nå dit.

Kristianstad kommun har tagit ett viktigt steg framåt inom detta område. Samtliga förvaltningar och bolag har tagit fram planer för omställning till förnyelsebara alternativ. Som en del i detta arbete med omställning har Kristianstad kommun nyligen inrättat en särskild fordonsgrupp, där samtliga förvaltningar och bolag ingår.

För att nämna ett exempel, har Kristianstad Renhållningsbolag 100% förnyelsebart bränsle i sina fordon och en stor del av dessa innehåller HVO, vilket är synnerligen positivt!

Sverige har även goda förutsättningar för att producera en stor andel förnybara drivmedel på hemmaplan. Exempelvis kan biogas produceras från olika slags organiskt avfall och ett flertal biodrivmedel kan produceras ifrån skogsråvara. Sverige har en stor förnybar elproduktion, som kan bli ännu större med mer sol- och vindkraft och som kan användas till elbilar.

Sverige är på god väg att fasa ut fossila bränslen gällande transporter, men det är hög tid att skynda på utvecklingen!

Fredrik Winberg (S)
Ordförande Klimatberedningen