Kategori: Interpellationer, motioner & initiativärenden

Motion: Inför Kulturgaranti för äldre!

I alla stadier av livet är kultur något som berikar oss som människor, skapar gemenskap, engagemang och är en källa till hälsa och välmående i våra liv. När behovet av boendeplats uppstår slutar inte behovet av att få ta del av kultur. Kultur i omsorgen kan ta sig olika uttryck, musik, teater, allsång eller eget skapande. Sång och musik kan också vara ett hjälpmedel i demensvård som stärker kommunikationen mellan omsorgspersonalen och personen med demens. Kulturen i omsorgen handlar inte bara om att se till att våra äldre får fortsätta vara den man är utan att bibehålla och upprätthålla förmågor. (mer…)

Initiativärende: Låt Kristianstad blir först ut med specialteam för personer med funktionsvariation

Omsorgen har ca 800 personer som är beviljade någon insats av Lagen om stöd och service, LSS. Idag finns 82 personer i åldersspannet 7 år till 73år som får personlig assistans av kommunen. Dessa personer har beviljad assistans på 69-921 timmar per månad. Vi har 149 personer som får personlig assistans från Försäkringskassan.

Socialdemokraternas löfte är alltid att värna rätten till assistans. Den som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygg med att hjälp finns att få den dagen det behövs. Den ordning vi hittills har haft har inte varit bra. Den behöver vi ändra på. (mer…)

Motion: Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad Kommun

Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999.
Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad. Koncensus växte fram som ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Folkuniversitetet, Region Skåne och allmänna arvsfonden. (mer…)

Tollarp – Viktigt för framtidens Kristianstad!

Motion lagd i Kristianstads kommunfullmäktige 2020-09-15

Tollarp är, med närmare 4000 invånare, kommunens tredje största ort efter Kristianstad och Åhus. En populär ort att bosätta sig i, inte minst för barnfamiljer. Det finns en väl utbyggd barnomsorg, 0-9 skola, vårdcentral, apotek, affär, bibliotek och ett mycket rikt föreningsliv. Nära naturen med ett vackert Stackedala på gångavstånd där både scouter och orienterare har sina hemvister och med många olika motionsspår. (mer…)

Initiativärende: Är smärtgränsen nådd för äldreomsorgen?

Det finns stora utmaningar inom omsorgen. Allt fler blir äldre och behovet av vård ökar. Inom funktionsstöd behöver barnverksamheten utvecklas för att klara uppdraget med bra lokaler och kompetent personal. Högre krav på spetskompetens är ett måste med förändrade målgrupper och fler personer med svåra sjukdomar. Nya målgrupper ställer andra krav på daglig verksamhet och dess innehåll. Omsorgen ska rusta för att fler åldras med en funktionsnedsättning och behovet av omvårdnadsinsatser ökar. (mer…)

Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut:

Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – globalt och lokalt – som vår kommun tillsammans med andra aktörer kan förhålla sig till och arbeta för. Begreppet “Hållbar utveckling” definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten 1987). (mer…)