Kategori: Insändare

Det finns någon som kan driva verksamheten på Utställningsvägen!

I enlighet med en överenskommelse i majoriteten skulle driften av nästa planerade vård- och omsorgsboendet upphandlas. Den processen är nu i gång. Att driva vård och omsorg i privat regi kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ett tillstånd som vårdgivaren själv ansöker om. Under den pågående upphandlingsprocessen får förvaltningen information om att tiden för beslut om tillstånd är 5 månader. Omsorgsnämnden fick då fatta beslut att flytta fram avtalsstarten till november, något annat var inte möjligt. Moderaterna valde att inte delta i beslutet med hyser oro över att kommunen står med kostnader för ett tomt hus.
Boendet på Utställningsvägen kommer INTE att stå tomt fram tills avtalsstarten.

Efter beslut i kommunstyrelsen om att teckna hyresavtal kommer förvaltningen arbeta vidare med planeringen. Majoritetens målsättning är att inflyttning ska ske enligt tidigare beslut. Omsorgsförvaltningen kan under tiden fram till avtalsstart driva boendet i egen regi. En del av det nya boendet ersätter befintliga boendeplatser vilket innebär att en del boende kommer att behöva flytta. Befintlig personal följer med och stannar i första hand fram till november. Därefter är det upp till personalen om man vill övergå till entreprenören eller man vill stanna kvar i kommunal regi. Jag förväntar mig att moderaterna bifaller detta förslag.

Under hela processen har moderaterna yrkat avslag eller valt att inte delta i beslut. Man har som enda alternativ total privatisering oavsett vilka konsekvenser det får för boende och för kommunen.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande

En jämlik kunskapsskola!

Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan och vi socialdemokrater tycker att det nödvändigt att personalen ges förutsättningar att leva upp till förskolans läroplan. Vi kommer att se till att riktlinjer tas som ger förskollärare, men även barnskötare tid för arbetslagsplanering och för att planera och utveckla verksamheten. Vi vill fortsätta satsningen på ett språkutvecklande arbetssätt och här spelar utbyggnaden av förskolebibliotek spelar en viktig roll. (mer…)

S-kvinnor tar kampen för ett jämställt samhälle!

Och vi vet att det krävs en socialdemokratisk regering för att fortsätta Sveriges utveckling mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik bygger på välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Du ska ha trygghet på jobb, om du blir arbetslös ska din arbetslöshetsförsäkring ge dig ett rimligt inkomstskydd och blir du sjuk ska du ha en fungerande sjukförsäkring som ger dig förutsättningar att bli frisk. (mer…)

Rö(s)ta för fortsatt välfärd!

Den 9/9 är det dags att gå till valurnorna – ett val som är viktigare än någonsin. En stor skiljelinje går mellan fortsatta satsningar på välfärden kontra skattesänkningar. Men detta val handlar också om synen på människans lika värde, villkor och möjligheter. Vi Socialdemokrater värnar om lagen om anställningsskydd, vi vill ha trygga anställningar med kollektivavtal, inte förändrade turordningsregler. Vi vill inte att visstidsanställningar skall staplas på varandra.  Vi vill ha trygga anställningar som gör det möjligt för människor att bygga upp sin framtid. Det är så vi skapar trygghet. (mer…)

Vi ska anställa fler personer i äldreomsorgen

Under de senaste fyra åren har det hänt mycket positivt inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Fokus har varit att hålla en god kvalitet och bryta ofrivillig ensamhet, samtidigt som vi möter den demografiska utvecklingen. Vi har gjort det genom att utveckla det förebyggande arbetet. Idag finns det 17 mötesplatser man kan besöka för att delta i olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett hälsosamt åldrande genom fler mötesplatser, i samverkan med ideella föreningar. (mer…)

Vindkraftparken Taggen

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att ställa sig bakom bygget av Vindkraftparken Taggen, i Hanöbukten. 2015 ansökte Taggen Vindpark AB om att öka höjderna från 170 till 220 meter på vindkraftverken. Det tillstyrktes av kommunstyrelsen.

Efter överklaganden och slutligt avgörande i mark- och miljööverdomstolen har ärendet återförvisats till mark- och miljödomstolen för handläggning. Mark- och miljööverdomstolen ser så stora brister i underlagen att de måste kompletteras av den sökande. Domstolen menar att den ansökta förändringen inte endast kan handläggas som en ansökan om ändringstillstånd, det vill säga höjden på kraftverken, utan måste prövas enligt 11 kap. miljöbalken. Det här innebär att även kommunen måste pröva frågan på nytt och lämna ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen. (mer…)