Kategori: Insändare

Vindkraftparken Taggen

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att ställa sig bakom bygget av Vindkraftparken Taggen, i Hanöbukten. 2015 ansökte Taggen Vindpark AB om att öka höjderna från 170 till 220 meter på vindkraftverken. Det tillstyrktes av kommunstyrelsen.

Efter överklaganden och slutligt avgörande i mark- och miljööverdomstolen har ärendet återförvisats till mark- och miljödomstolen för handläggning. Mark- och miljööverdomstolen ser så stora brister i underlagen att de måste kompletteras av den sökande. Domstolen menar att den ansökta förändringen inte endast kan handläggas som en ansökan om ändringstillstånd, det vill säga höjden på kraftverken, utan måste prövas enligt 11 kap. miljöbalken. Det här innebär att även kommunen måste pröva frågan på nytt och lämna ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen. (mer…)

Socialdemokraterna tar klimatfrågan på allvar!

Klimatförändringarna är den fråga som oroar svenskarna mest. Den här sommaren har vi sett värmeböljor över hela norra halvklotet. Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I slutet av 2017 kom en rapport ifrån WMO (meteorologiska världsorganisationen). Här konstaterar man att det är fortsatt hög koncentration av koldioxid i atmosfären, havsnivåerna stiger och försurningen av sjöarna fortsätter. Vi i Sverige måste ligga i framkant och ta vårt ansvar! (mer…)

Marianne Erikssons replik till Svend E Pedersen ”Vad händer inom omsorgen?”

Det händer mycket inom äldreomsorgen i Kristianstad. Det allra mesta är mycket positivt. Läser man artikelserien i Kristianstadsbladet för någon vecka sedan, förstår jag att man blir upprörd. Det ges en bild som inte fullt ut överensstämmer med verkligheten på våra demensboende.

Våra demensboenden har högre bemanning än vad som anges. Under perioder när behovet är extra högt, kan bemanningen utökas, utöver beslutad bemanning. Vid Charlottesborgs demenscentrum har det exempelvis under en period funnits en tillfälligt ökad bemanning nattetid.  (mer…)

S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling.

Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling.

Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet från 2015 till en ekonomi i balans, professionella medarbetare och statliga pengar riktade till ökad bemanning. (mer…)

S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling.

Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling.
Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet från 2015 till en ekonomi i balans, professionella medarbetare och statliga pengar riktade till ökad bemanning. (mer…)

Replik till Maria Malmer Stenergard (m) och Peter Johansson (m)

När vi redogör för det tydliga sambandet mellan den socialdemokratiskt ledda regeringens reformer och de praktiska effekterna i Kristianstads kommun, så tar moderaterna till storsläggan. De båda moderata företrädarna går så långt att de påstår att det varit fyra bortkastade år med en socialdemokratiskt ledd regering. Inte med ett ord nämns situationen i Kristianstads kommun. Moderatledaren Ulf Kristersson har vid flera tillfällen uttalat att svensk politik är tjafsig och att det behövs fler vuxna i rummet. Budskapet tycks inte ha gått hem hos hans partivänner i Kristianstad. (mer…)