Kategori: Aktuellt

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2021

Vår s-ledda regering ökade kommunernas statsbidrag för att motverka kommunala besparingar inom skola och omsorg. Det var därför med både stor förvåning och besvikelse vi tog del av Alliansstyrets budget som föreslår sänkt skolpeng till alla skolformer utom särskola. Då skolans resurser till största delen består av personal blir resultatet av den borgerliga alliansens budget färre pedagoger i förskola och skola. Detta trots att Kristianstads kommuns överskott är större än på många år.

Vi socialdemokrater tillbakavisar bestämt dessa stora besparingar på kärnverksamheter. Vi säger nej till föreslagen minskad skolpeng, vi säger nej till att lägga ner Slussen, vi säger nej till att skära ner Kommunala musikskolan med 13 % och höja avgiften och vi slår vakt om en öppen förskola på Österängsområdet.

Detta och en hel del andra förslag kan du läsa här i sin helhet. Vår socialdemokratiska budget för barn- och utbildningsnämnden är ställd i relation till Alliansstyrets budget. Det är alltså det som skiljer sig från deras förslag som står att läsa här!
http://akommun.se/var-politik/barn-och-utbildningsnamndens-internbudget-2021/

Kommunala budgeten 2021

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Klicka här för att se vårt budgetförslag för Kristianstads kommun 2021

Stäng inte Åhus museum!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera! Museet har försatts i en svår situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Här följer ett uttalande av oppositionsråd Anders Tell och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Therese L Sturesson.

(mer…)

Anders Tell: Vad tänker det ansvariga m-kommunalrådet om sitt ansvar?

I förra veckan gavs en information till Kommunstyrelsens arbetsutskott om hur upphandlingen av rutschbana till det nya badhuset gått till, apropå en ganska kraftig reaktion från Malmstens beträffande denna upphandling. Den informationen har också getts i skriftlig form. Det som nu är ytterst anmärkningsvärt är Peter Johanssons yttrande om ”tjuv- och rackarspel” beträffande upphandlingen. Han ställde inga kritiska frågor om det när informationen gavs. Nu är Peter Johansson Kommunstyrelsens ordförande. Han sågar rakt av den beskrivning av upphandlingsprocessen som getts. Det här är allvarligt. Frågan är vad han som Kommunstyrelsens ordförande tänker göra åt detta. (mer…)

Strategi för Kristianstads kommun!

Till Kommunalråd Peter Johansson och Kommunalråd Pierre Månsson

Förslag till strategi för en bred politisk samverkan fram till 2020-10-30.

Konsekvenserna av virusinfektionen Covid-19 kan inte överblickas ännu. Det vi alldeles säkert vet är att följderna av den blir långtgående och påverkar många. Kommunen påverkas på kort sikt av höga sjuktal och problem med personalförsörjningen. Inom omsorgen krävs extraordinära åtgärder för att skydda de äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i riskgrupper, mot smitta. Inom utbildningsområdet ställs särskilda krav för att bedriva distansutbildning för gymnasiestuderande och klara personalförsörjningen i förskolor och skolor. Kultur- och idrottsliv drabbas hårt av inställda arrangemang och föreställningar. Uteblivna intäkter för idrottsföreningarna blir ett direkt hot mot deras verksamhet, vilket i sin tur riskerar att drabba många unga. Sommarens aktiviteter och evenemang, där många samlas, är hotade, med svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Besöksnäringen generellt riskerar att påverkas mycket negativt i sommar. Vi ser nu en mycket kraftigt inbromsning i handel, servicenäringar och övrigt näringsliv, med en ökad mängd varsel som följd. Arbetslösheten kommer att öka. Människors behov av försörjningsstöd kommer att öka. På lite längre sikt och om den här kraftiga inbromsningen i ekonomin består, riskerar vi minskade skatteintäkter. Därmed får vi också svårare att klara välfärdsuppdraget. Just nu är det än viktigare med ett tätt och nära samarbete med civilsamhället, med alla de ideella krafter som finns. Informationen till och dialogen med kommuninvånarna behöver fördjupas. (mer…)

PRESSMEDDELANDE!

DET ÄR FEL ATT STÄLLA IN KOMMUNFULLMÄKTIGE I APRIL!

I kommunen är vi nu i en mycket speciell situation. Just nu måste vi förbereda oss för att också kommunens beslutsfattande ska fungera på ett bra sätt i den situation som nu är. Den praxis vi har är naturligtvis att hålla sammanträden för våra nämnder där vi sitter tillsammans runt ett bord. Nu behöver vi se på andra möjligheter. Enligt kommunallagen finns möjligheten till att ledamöter deltar på distans. Det ska ske i realtid och med ljud och bild. Det finns enkla tekniska lösningar för att klara det. För att det ska bli möjligt krävs dock att ett sådant beslut fattas av Kommunfullmäktige.

– Det politiska styret har nu ett mycket stort ansvar för att ge den här möjligheten. Imorgon ska Omsorgsnämnden hålla ett ordinarie sammanträde. Även om det formellt är möjligt att genomföra sammanträdet kommer det att vara en hög frånvaro på grund av sjukdom. Med tanke på de viktiga beslut som ska fattas är det inte rimligt att genomföra sammanträdet, säger oppositionsråd Anders Tell (S).

– Det är flera viktiga ärenden som ska behandlas, säger Kristina Lindbåge, vice ordförande i Omsorgsnämnden (S), jag tänker framförallt på de två ärenden som handlar om tilldelningsbeslut om vem som driva Axeltorp och Lindåsa. Är vi för många frånvarande på grund av sjukdom eller att man tillhör en riskgrupp så ska inte så viktiga beslut fattas just då. Jag är mycket kritisk mot den här ordningen! Vi kan flytta fram sammanträdet så att det kan genomföras på ett sätt som ger alla ledamöter möjligheter att delta.

– Med tanke på den kris som nu råder i Omsorgsnämndens ledning så är det särskilt viktigt att beslut fattas där hela nämnden kan medverka. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Johansson (M) har ett mycket stort ansvar för det. Han har både ett ansvar för det politiska ledarskapet och han är dessutom i sin roll även förvaltningschefernas chef. Nu måste han vara mycket noga med att saker och ting sköts på ett så att det stärker förtroendet för Omsorgsnämnden

– Socialdemokraternas uppfattning är att ett Kommunfullmäktigesammanträde måste genomföras som planerat i april. Det är bara Kommunfullmäktige som kan säkra så att nämnderna nu kan genomföra sina sammanträden. Det finns också ett par andra skäl för att hålla ett fullmäktigesammanträde i april, kommunens årsredovisning ska till exempel enligt kommunallagen behandlas senast den 15 april.

För ytterligare frågor, kontakta gärna undertecknade.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Tel. 0733- 13 64 44
Kristina Lindbåge, Vice ordförande i Omsorgsnämnden (S)
Tel. 0768- 44 69 99