Kategori: Aktuellt

PRESSMEDDELANDE!

DET ÄR FEL ATT STÄLLA IN KOMMUNFULLMÄKTIGE I APRIL!

I kommunen är vi nu i en mycket speciell situation. Just nu måste vi förbereda oss för att också kommunens beslutsfattande ska fungera på ett bra sätt i den situation som nu är. Den praxis vi har är naturligtvis att hålla sammanträden för våra nämnder där vi sitter tillsammans runt ett bord. Nu behöver vi se på andra möjligheter. Enligt kommunallagen finns möjligheten till att ledamöter deltar på distans. Det ska ske i realtid och med ljud och bild. Det finns enkla tekniska lösningar för att klara det. För att det ska bli möjligt krävs dock att ett sådant beslut fattas av Kommunfullmäktige.

– Det politiska styret har nu ett mycket stort ansvar för att ge den här möjligheten. Imorgon ska Omsorgsnämnden hålla ett ordinarie sammanträde. Även om det formellt är möjligt att genomföra sammanträdet kommer det att vara en hög frånvaro på grund av sjukdom. Med tanke på de viktiga beslut som ska fattas är det inte rimligt att genomföra sammanträdet, säger oppositionsråd Anders Tell (S).

– Det är flera viktiga ärenden som ska behandlas, säger Kristina Lindbåge, vice ordförande i Omsorgsnämnden (S), jag tänker framförallt på de två ärenden som handlar om tilldelningsbeslut om vem som driva Axeltorp och Lindåsa. Är vi för många frånvarande på grund av sjukdom eller att man tillhör en riskgrupp så ska inte så viktiga beslut fattas just då. Jag är mycket kritisk mot den här ordningen! Vi kan flytta fram sammanträdet så att det kan genomföras på ett sätt som ger alla ledamöter möjligheter att delta.

– Med tanke på den kris som nu råder i Omsorgsnämndens ledning så är det särskilt viktigt att beslut fattas där hela nämnden kan medverka. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Johansson (M) har ett mycket stort ansvar för det. Han har både ett ansvar för det politiska ledarskapet och han är dessutom i sin roll även förvaltningschefernas chef. Nu måste han vara mycket noga med att saker och ting sköts på ett så att det stärker förtroendet för Omsorgsnämnden

– Socialdemokraternas uppfattning är att ett Kommunfullmäktigesammanträde måste genomföras som planerat i april. Det är bara Kommunfullmäktige som kan säkra så att nämnderna nu kan genomföra sina sammanträden. Det finns också ett par andra skäl för att hålla ett fullmäktigesammanträde i april, kommunens årsredovisning ska till exempel enligt kommunallagen behandlas senast den 15 april.

För ytterligare frågor, kontakta gärna undertecknade.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Tel. 0733- 13 64 44
Kristina Lindbåge, Vice ordförande i Omsorgsnämnden (S)
Tel. 0768- 44 69 99

Årsmötet 23 mars är inställt!

Kristianstads arbetarekommun har ansökt om dispens för att skjuta upp det kommande årsmöte vi har planerat den 23 mars pga COVID-19. Detta har också blivit beviljat av partistyrelsen.

Vi har alla en skyldighet och ett ansvar i att begränsa smittspridning av COVID-19 och skydda våra riskgrupper så gott det bara går.
Vår arbetarekommun har en stor grupp äldre medlemmar och vi  anser att en samling som ett årsmöte innebär inte är att föredra i detta skede. Vi vill ge så många som möjligt förutsättning att delta på mötet och detta utan rädsla för att bli smittad. Därför meddelar styrelsen nu att årsmötet den 23 mars ställs in och preliminärt nytt  datum är 18 maj som sedan tidigare är bokat medlemsmöte.

Var rädda om er!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Uttalande från medlemsmötet 9/12-19: Avskyvärd attack mot RFSL

Under helgen har RFSL utsatts för en avskyvärd attack. En docka med en kniv i och ett hatbudskap mot homosexuella fann några medlemmar på klubbhuset när de skulle förbereda för kvällens pubafton.

Vi och många andra har med glädje och tillförsikt sett hur människor oberoende av sexuell läggning nu kan och vågar visa sin kärlek öppet. Det finns något grundläggande, något djupt mänskligt, i att bejaka kärlek. Den här öppenheten har inte kommit till över en natt. Många är de som levt med sin kärlek i det fördolda, utan att våga visa den öppet. Allt för många är de som skambelagts, som gått under. Den tiden måste vara förbi! (mer…)

S i kommunstyrelsen lägger initiativärende ang Furuboda!

Kommunstyrelsen 2019-11-20

Initiativärende

Föreningen Furuboda har vänt sig till Kultur- och fritidsnämnden med en hemställan om ekonomiskt stöd till föreningens simhall och en förfrågan om en överenskommelse om en långsiktig samverkan med kommunen. Nämnden har avslagit hemställan om stöd, men inte besvarat förslaget om en långsiktig samverkan. S- ledamöterna i nämnden föreslog att frågan om samverkan med Föreningen Furuboda skulle föras vidare till Kommunstyrelsen, men det avslogs. Både frågan om möjligheterna till ekonomiskt stöd och långsiktig samverkan menar vi bör fördjupas. (mer…)

Arbete- och välfärdsdebatten budget 2020

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden sa följande vid kommunfullmäktiges budgetdebatt 12/11-19 :

Nu har jag haft förmånen att vara vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden i snart ett år. Det är en ynnest att få vara delaktiga i dessa viktiga frågor som ligger under den nämnden. Det är inte en nämnd som berör en fråga utan en nämnd som spänner över många områden. Alla områden är områden som berör och alla områden är viktiga men jag kommer att nämna några områden som är prioriterade i Socialdemokraternas budgetförslag. (mer…)

Dan Berger: Alla har rätt att må bra på sitt jobb!

Till grund för Socialdemokraterna budgetförslag när det gäller vår personal, har vi lagt en motion om ett arbetsmiljölöfte. Den bygger på att arbetet ska vara en friskfaktor.

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över, är våra medarbetares arbete. För att dessa ska kunna göra ett gott arbete, krävs en god arbetsmiljö, och en hög grad av delaktighet och engagemang i arbetets planering och genomförande. Det görs redan nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare.  Det är bra, men fortfarande har vi för hög sjukfrånvaro.  Kommunen måste även vi fortsättningen fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare! (mer…)