Dags för sommarfesternas Kristianstad!

Då och då väcks frågan om att återuppliva Kristianstadsdagarna, så även denna sommar. Det är nu inte så konstigt att det sker. Kristianstadsdagarna var under de år de genomfördes som en stadsfestival under nio dagar, uppskattade av många. Det är nu mer än 30 år sedan, 1990, som festivalen genomfördes första gången. Det var musik, teater, tivoli, festligheter, liv och rörelse i nio dagar. Det var program som vände sig till både barn och vuxna. Från öltälten flödade ölen. Det var kanske inte alltid så barnvänligt. Kristianstadsdagarna i den ursprungliga formen varade till 2011, men hade tyvärr tappat lite av glansen från de första årens festligheter. Vi är säkert många som minns cirkustältet med föreställningen om Sixten och Elvira. Det var storslaget!

(mer…)

Att bo, leva och verka i hela vår fina kommun!

I vår kommun bor ungefär hälften av oss i staden eller stadsnära och den andra hälften på större eller mindre orter och på landsbygden. Ibland framställs det som om det skulle finnas en motsättning mellan stadens och landsbygdens möjligheter till utveckling. Så är det naturligtvis inte. Hur vi hanterar förutsättningarna för att bo, leva och verka i hela kommunen handlar om val. För oss som kommunpolitiker är det viktigt vilka val vi gör när det gäller skolor, äldreomsorg, bibliotek och friluftsbad bara för att nämna några exempel. (mer…)

Budget 2022: S-förslag till planeringsförutsättningar

Socialdemokratiska förslaget till planeringsförutsättningar för Kristianstads kommun inför Budget 2022 lades i kommunstyrelsen 2021-06-23

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Nu är det dags för investeringar i välfärden! (mer…)

S-initiativärende i kommunstyrelsen: Kommunen ska inte erbjuda mark till Engelska skolan!

Kommunen har under senare år investerat miljardbelopp i nya grundskolor och upprustning av gamla. Lingenässkolan, Kulltorpsskolan, Sånnaskolan är väldiga investeringar för kommunen. Nu följer Allöskolan och Österslövs skola. Fröknegårsskolan rustas, Norretullskolan rustas och Milnerskolan har byggts till med nytt kök och idrottshall. (mer…)

S-initiativärende i kommunstyrelsen: VA- plan, strategi, planering och genomförande

För närvarande pågår arbetet med en revidering av VA- planen. Det bedöms att ett förslag ska finnas klart i höst.

Investeringar i VA- nätet och nu dessutom i ett nytt centralt reningsverk är mycket stora åtaganden av kommun och VA- kollektiv. Det handlar om mycket stora belopp och ofta om tekniskt komplicerade frågor som påverkar planering och byggprocesser. För oss som politiskt ansvariga är det angeläget att metoder och verktyg för dels beslutsfattandet och dels uppföljning är transparenta och tydliga. I den nya VA- planen är det vår uppfattning att processen för hur VA- investeringar hanteras kan förtydligas.

Vi föreslår en ordning i tre steg:

  1. VA- plan med långsiktig övergripande strategi, förslagsvis 10 år, utan konkreta planer för utbyggnad mm, men med räckvidd, mål mm. Beslut i kommunfullmäktige.
  1. 5- åriga planeringsunderlag som revideras löpande.

Här beskrivs en konkret planerad utbyggnad för de närmaste fem åren, kopplad till kommunens fleråriga investeringsbudget och VA- planens mål. Beslut i kommunfullmäktige.

  1. 1- åriga genomförandeplaner där de konkreta objekten är beskrivna och krontalssatta. Beslut i tekniska nämnden som också följer upp och utvärderar.

VA- taxan är nära kopplad till investeringar i VA. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, taxa och investeringsbesluten. För att kunna ha rimlig framförhållning bör därför såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt i KF, lämpligen i juni månad. Det kan innebära att beslut om investerings- respektive driftsbudget beslutas vid skilda tillfällen och den frågan behöver i sammanhanget också utredas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en inriktning enligt ovan.

Kristianstad 2021-06-17

För den socialdemokratiska KS- gruppen

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

När du är som svagast ska samhället vara som starkast!

I ett välfärdsland ska du inte bli fattig och behöva lämna hus och hem för att du blir sjuk. Du ska få stöd att komma tillbaka och en ekonomisk trygghet den tid det tar. Pandemin har belyst styrkorna med svensk välfärd. En sjukvård, äldreomsorg och skola som alla har tillgång till. En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och som kan justeras för att öka tryggheten när krisen slår till. (mer…)